2009-07-22

2009n 7m 21d dè pläniŋ

Ŧiŋs tu ček:
 1. Pet Society
 2. Pumpkin/Namgua?
 3. Ček if ol sikpun from farmiŋ geim wa transleiçion possibol?
 4. cis- / trans- : how to translate?
 5. 珠三角九個城市

2009n 7m 16d dè pläniŋ

Ŧiŋs tu dū:
 1. Niusgrūp: Speliŋ wa korrekt?
 2. Söč für leitest vörçion: alt.business.multi-level dè FAK. Bluŋ hardkopi if fainden.
 3. Söč für info àbaut Kwoliti Asyuràns Gaid für CRS Prōjekt dè info.

2009-07-15

2008n 1m 4d dè log

吳瑞卿:Live in Concord市,Besides Martini市,Allanbra溪(坑渠)。海邊濕地公園。 有一窩水獺在那裡築巢,大約有6 ft高。夜晚出動,早上看不到。 美國文化:透過對抗,達至和諧。adversorial? 找出真相,加以抗衡。 洪災控制系統:州政府漁獵局負責,以免市中心水浸,又可保留水獺。成立水獺委員會。US$10K to install device on dam of 水獺。 Martini: 36k 人口。Contracost County 的郡政府所在。
Frendov:
 • Käpitol Sentā: Administāreiçion Sentā
 • Sencrol: Fainäns Sentā
 • Kworri Bei / Taigū: Kommörs Sentā
 • 南角西:龍馬珊 / 龍碧珊
 • 南角南:石井春
涼宮春日
Frendov Interbäŋk Borowiŋ Offār Reit / Frendov Interùnhoŋ Borowiŋ Offār Reit (FIBOR) --> Intèrèst Reit Inkom (Income): Gold pdn (prodùkçion)
 • Enèrji: Niuklīr Pawā
 • Enèrji Sōrs: Niuklīr Enèrji --> Niuklīr Füsion Enèrji
HK: Entreport; Frendov: ?
哈姆雷特前傳與三個國王的關係 Claudes 主角:覺特露
藍地球:麥競生撰稿 Harvard醫學院 | 海德堡 尼古丁:keyi òtèr / alter genes for smokers that include smoking.
黃世澤:普選歷史 投票是權利還是義務?家庭一票?每人一票? 因為我對國家有貢獻,所以我有權投票。 黨團選舉:只有黨員才可以投票 --> 間選 Votiŋ Rait vs Votiŋ Rīsponsàboliti Aus vs Siŋapura --> In Tamil (?)
星期六問責

2009n 7m 15d dè pläniŋ

Notes at unknown time: munch: available in both myspell-tools and hunspell-tools vimtutor --> vim-runtime Also, Samsung dè wairles moud. Install Adobe Reader
 • Anŧropoloji / Anťropoloji
 • Atom / Ätom
 • Atomik / Ätomik
 • sepäreit / sepèreit
 • siris: series? serious? serial?
 • statsis <-- ?
màijíu: míjíu?

2009-07-14

2009n 7m 14d dè pläniŋ

Wīkli pläniŋ Ŧiŋs tu dū on nigè wīk
 1. Goutu bänk: diposit čèkĥ
 2. Babyish dikçionari: ädd 50-gè wörds
  • ček "check" / čèkĥ "cheque" dè etymoloji
  • bihäŋgi / densigi / denwagi ==> pikkapika sùffiks: -gi
   • gigi (기기/機器) ==> -gi (-기 / -機)
   • gigye/gihai (기계/機械)
 3. Put kontents from silekten peipā intu Babyish Wikia "asis", not dū ikstend kontents from websöč. Osou kontents from 4m 25d.