2007-12-30

Wägga?

Wägga, Tinfu-nim? Wägga ŋodi butdùk pousün? Wägga ŋodi diŋyǐu koncrolen bai big6? Höŋgóŋ rītörnen tu Ẑōŋguó bùt aftèr 20-nin still not dū keyi pousün. Wägga? Butdùk-gga.
Mi asked Tinfu. Tinfu wǎsu: "Nei diŋyǐu peiçient. Folow midè wörds. Hibryu pīpol ga iksampol da. Hibryu pīpol not dū litsèn tu mi en Ägypt-e ziuru. Ano pīpol traked bai army from Babylon. Bùt für pīpol litsèn tu mi en travol tu Babylon keyi liv en kontribyuted to Babylon en Assyria."
Tinfu, plīs tell mi tu folow neidè wei. Amen.

2007-10-15

Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)

Đerfor, not dū jùj òđas bīfor đe àppointen taim wiŧ Tinfu bùt weit ùntil Tinfu dè araivol. Tinfu diŋyiu briŋ evri ŧiŋ haiden in dark pleis tu bràit làit. Tinfu osou rīvīl pīpol dè maind en ŧiŋkiŋs. When ano taim araiv, Tinfu wil präis evri pīpol akkordiŋli. (Ko 1 4:5) Therefore, judge nothing before the appointed time; wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. (Co I 4:5) 所以,時候未到,甚麼都不要論斷,只等主來,他要照出暗中的隱情,顯明人心的意念。(林前4:5)

2007-08-16

Bi de deililog à 2007n 8m 5d

Sùndei, 2007-8-5 Kimiǔna yàndín Tudei when bi pripär tu līv hom en fānčöč, Tinfu stoped bi bai severol ŧiŋs Loksui... Loksui when arraived McDonald, when bi wonted tu hev sth tu ārm on đe wei. Mama koled bi dè mobildenwa en asked if bi hev ùmbrella or not. Bi faund mama bùt bi dè ùmbrella-ga smol. Mama teled bi tu gou bäk hom en klos ol windows, as wel as kollekt ol klouŧs. Đen loksui finišed en mama arraived. Sou, bi not dū ättend de-4-session bùt nàit session. En tudei dè nàit session: 聖餐! Bikos tudei-ga de-8-monŧ dè de-1-Sùndei. Bi forgeten...... >__<