2007-10-15

Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)

Đerfor, not dū jùj òđas bīfor đe àppointen taim wiŧ Tinfu bùt weit ùntil Tinfu dè araivol. Tinfu diŋyiu briŋ evri ŧiŋ haiden in dark pleis tu bràit làit. Tinfu osou rīvīl pīpol dè maind en ŧiŋkiŋs. When ano taim araiv, Tinfu wil präis evri pīpol akkordiŋli. (Ko 1 4:5) Therefore, judge nothing before the appointed time; wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. (Co I 4:5) 所以,時候未到,甚麼都不要論斷,只等主來,他要照出暗中的隱情,顯明人心的意念。(林前4:5)

沒有留言: