2008-02-14

Yesous wǎsu: “Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)”.

Yesous wǎsu: “Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)”. Hajiman, when pīpol kritisaiz Ĉen Half-Ei en Gillian Juŋ, aŋodi jùjiŋ kita dè pīpol? Ŋodi not dū teik hamsùbna foto, bikos nige woŋjüna eiçion. If ŋodi tič ŋodidè studènts, aŋodi tičiŋ “teikiŋ hamsùbna foto ga woŋjü”, or aŋodi tičiŋ “protekt tu prevent from hamsùbna pīpol ”? Protekçion ga moa importànt tu studènts đän rait or wroŋ in morol, bikos mani pīpol ga not dū morol. Soi, ŋodi diŋyiu ŋodidè studènts from hamsùbna pīpol.

2008-02-10

Problem on displaying l with circle under for Charis SIL

L-circle cannot display correctly.
I just found that, when reading an article on the Wikipedia about "Approximant consonant", the "small letter l with circle under" did not dispaly properly: [l̥]As you may be able to see, the "l" and the circle are misaligned, with the circle shifted to the left side.
SIL replied as follows:
I think this probably depends on your browser or your version of uniscribe, or possibly even if you've enable smart font support in Control Panel/Regional and language settings. As you can see (this is a screenshot from the message you sent me), it displays perfectly for me: So, I do not believe it is the font, but an application issue. I checked the page you were referring to in both Firefox and IE and they both show it displayed wrong, but because it is fine in other apps I feel it's an application issue.

Bǒuyǐŋ

Hamsùb foto skändol in Höŋgóŋ dè līdiŋrōlpīpol ga Ĉen Half-Ei ga 100% hwakjòŋ da. When moa en moa dè foto àppīren, kitadè pīpol involven ddo hwakjòŋ da. Hajiman, de-last hwakjòŋen pīpol ga Yöŋsàu dè čīf dè nīs da. Uriga keyi wǎsu: "Bǒuyǐŋ da" gga? Yöŋsàuzùkwa rūmārga aru, most pīpol in Yöŋsàu Çiti wa involven in bodi-rīleiten pörčeis en säls. Jigùmwa Half-Ei dè görlfrend ga Yöŋsàuzùk da. If ano görl ga Yöŋsàuzùk pīpol, ano mättā wa kòmmon in Yöŋsàu çiti. Soi, ano görl ddo hamsùb foto sita. Yöŋsàu dè čīf trai tu protekt ano fämili, bùt sasilga gazuk ddo affekt. Ano mättār ga bǒuyǐŋ gga?

2008-02-03

Mbingo kiled Höŋgoŋ dè äktās?

In Höŋgoŋ, 1-gè hamsùbna namäktā en 4-gè hamsùbddo nuiäktā dè hamsùbfoto ga pùblišen tu web bai butzimiŋna pīpol. Nuiäktā dè männeijmènt kompani wǎsu: "Foto-ga meiken bai kompyutās en not dū rīl." Đen, moa foto pùblišen bai ùploudā. Kitadè nuiäktā ga ceilou en müted. Jigùm-ga, Höŋgoŋdè polis arrested 8-gè pīpol für distribyutiŋ hamsùbfoto. Hajiman, hauàbaut đe orijionol hamsùbna namäktā? Kui flīed tu Ganada! Höŋgoŋdè polis diŋyiu arrest ano hamsùbna namäktā, bikos ano pīpol meik ol hamsùbfoto, korekt? If pīpol diŋyiu arrest für distribyutiŋ ano hamsùbfoto, ano hamsùb namäktā osou diŋyiu arrest für prodyusiŋ hamsùbfoto.