2009-07-14

2009n 7m 14d dè pläniŋ

Wīkli pläniŋ Ŧiŋs tu dū on nigè wīk
 1. Goutu bänk: diposit čèkĥ
 2. Babyish dikçionari: ädd 50-gè wörds
  • ček "check" / čèkĥ "cheque" dè etymoloji
  • bihäŋgi / densigi / denwagi ==> pikkapika sùffiks: -gi
   • gigi (기기/機器) ==> -gi (-기 / -機)
   • gigye/gihai (기계/機械)
 3. Put kontents from silekten peipā intu Babyish Wikia "asis", not dū ikstend kontents from websöč. Osou kontents from 4m 25d.

沒有留言: