2008-02-14

Yesous wǎsu: “Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)”.

Yesous wǎsu: “Not dū jùj òđas (Ko 1 4:5)”. Hajiman, when pīpol kritisaiz Ĉen Half-Ei en Gillian Juŋ, aŋodi jùjiŋ kita dè pīpol? Ŋodi not dū teik hamsùbna foto, bikos nige woŋjüna eiçion. If ŋodi tič ŋodidè studènts, aŋodi tičiŋ “teikiŋ hamsùbna foto ga woŋjü”, or aŋodi tičiŋ “protekt tu prevent from hamsùbna pīpol ”? Protekçion ga moa importànt tu studènts đän rait or wroŋ in morol, bikos mani pīpol ga not dū morol. Soi, ŋodi diŋyiu ŋodidè studènts from hamsùbna pīpol.

沒有留言: